GATESTONE INSTITUTE: EÚ si vybrala politizáciu internetu ako cestu k cenzúre

Človek sa len pýta, ktoré členské štáty a aká “nenávistná reč” bude postihovaná a ktorá nie. Zdá sa, že sa EÚ rozhodla – prinajmenšom čo sa týka internetu – zlikvidovať slobodu prejavu.

V marci Európska komisia – nevolený výkonný orgán Európskej únie – informovala spoločnosti vlastniace sociálne médiá o nutnosti odstránenia nezákonného online teroristického obsahu počas jednej hodiny – inak budú čeliť riziku, že túto oblasť vyrieši legislatívne sama EÚ.

Toto ultimátum bolo súčasťou novej sady odporúčaní, ktoré sa vzťahujú na všetky formy údajne “nezákonného obsahu” online. Týmto obsahom je obsah týkajúci sa “terorizmu, podnecovanie nenávisti a násilia, sexuálneho zneužívania detí, falzifikátov a porušovanie autorských práv”.

Kým jedno-hodinové ultimátum bolo údajne len o teroristickom obsahu, nasledujúci úryvok ukazuje to, ako Európska komisia v tom čase predložila nové odporúčanie:

 

“… Komisia podnikla niekoľko opatrení na ochranu Európanov online – či už sa jedná o teroristický obsah, nezákonné prejavy nenávisti alebo falošné správy (fake news) … neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšiť boj proti nezákonnému obsahu online. Pod tým sa rozumie akákoľvek informácia, ktorá nie je v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, ako je obsah, ktorý podnecuje ľudí k terorizmu, rasistické alebo xenofóbne nezákonné prejavy nenávisti, sexuálne zneužívanie detí … Čo je nezákonné off-line, je nezákonné aj on -line. “

 

“Nezákonný prejav nenávisti”, je potom všeobecne definovaný Európskou komisiou ako “podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženstva, pôvodu či národného alebo etnického pôvodu”.

EÚ sa teraz rozhodla, že tieto “dobrovoľné snahy” o odstránenie teroristického obsahu do jednej hodiny zo strany najväčších sociálnych médií nestačia: Nová legislatíva musí byť zavedená. Nedávna tlačová správa Európskej komisie uvádza:

 

“Komisia už spolupracuje na základe dobrovoľnosti s radom kľúčových zainteresovaných strán – vrátane online platforiem, členských štátov EÚ a Europolu – v rámci Internetového fóra EÚ. Cieľom tejto spolupráce je obmedziť prítomnosť teroristického obsahu online. V marci Komisia odporučila množstvo opatrení, ktoré majú podniknúť spoločnosti a členské štáty k ďalšiemu posilneniu ich úsilia. Hoci toto úsilie prinieslo pozitívne výsledky, celkový pokrok nebol dostačujúci. “

 

Podľa tlačovej správy budú nové pravidlá zahŕňať drakonické pokuty udelené internetovým spoločnostiam, ktoré nedokážu splniť nové právne predpisy:

 

“Členské štáty EÚ budú musieť prijať účinné, primerané a odradzujúce sankcie za nedodržiavanie príkazov na odstránenie online obsahu podporujúceho terorizmus. V prípade systematickej neochoty odstrániť takýto obsah bude poskytovateľ služieb čeliť finančným postihom vy výške až 4% svojho celosvetového obratu za posledný fiškálny rok”.

 

Takéto astronomické pokuty pravdepodobne zabezpečia, že žiadna internetová spoločnosť nepodstúpi takéto riziko, a bude sama cenzurovať materiál “len tak pre istotu”.

Podľa tlačovej správy Európskej komisie budú pravidlá vyžadovať, aby poskytovatelia služieb “prijali proaktívne opatrenia – napríklad používanie nových nástrojov – k lepšej ochrane svojich platforiem a ich užívateľov pred zneužívaním teroristami”. Pravidlá budú tiež vyžadovať väčšiu spoluprácu medzi poskytovateľmi hostingu a Europolom a členskými štátmi EÚ s tým, že členské štáty “určia kontaktné miesta prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby uľahčili sledovanie príkazov k vymazaniu obsahu”, ako aj vytvorenie:

 

“… efektívnych mechanizmov podávania sťažností, ktoré budú musieť všetci poskytovatelia služieb zaviesť. Tam, kde bol obsah odstránený neodôvodnene, bude poskytovateľ služieb povinný ho čo najskôr obnoviť. Platformy a poskytovatelia obsahu budú mať právo napadnúť príkaz na odobratie. Pre platformy, ktoré používajú automatizované detekčné nástroje, by sa mal zaviesť ľudský dohľad a overovanie, aby sa zabránilo chybným odstráneniam “.

 

Je ťažké pochopiť, ako si niekto môže nahovárať, že budú fungovať účinné súdne opravné prostriedky a že neoprávnene odstránený obsah bude obnovený. Dokonca aj predtým, ako tieto právne predpisy začali platiť v celej EÚ, sa podobná “protiteroristická legislatíva” používala napríklad vo Francúzsku ako politický nástroj proti politickým oponentom a k obmedzeniu nežiadúcich slobodných prejavov.

Marine Le Pen, hlavná predstaviteľka francúzskeho Národného združenia, bola začiatkom tohto roka obvinená za to, že v roku 2015 na Twitteri zverejnila fotografie, ktoré zobrazovali zločiny ISIS, vrátane popravy amerického novinára Jamesa Foleyho a fotografiu človeka, ktorého upálil ISIS v klietke. Čelí obvineniu zo šírenia “násilných posolstiev, ktoré podnecujú k terorizmu a vážne poškodzujú ľudskú dôstojnosť”, a to môže byť považované za trestné.

Údajný trestný čin môže byť potrestaný až troma rokmi vo väzení a pokutou 75 000 eur. Le Pen zverejnila zábery pár týždňov po parížskych teroristických útokoch v novembri 2015, kedy bolo zabitých 130 ľudí a tiež napísala ku snímkam tento text: “Takto vyzerá Islamský štát!”

Vo Francúzsku je jednoducho šírenie informácií o zverstvách ISIS považované za “podnecovanie k terorizmu”. Zdá sa, že práve takúto legislatívu chce Európska komisia teraz uvaliť na celú Európsku úniu.

Rozhodnutie prijať právne predpisy v tejto oblasti bolo prijaté na zasadnutí Európskej rady v júni 2018 – zhromaždenie všetkých predstaviteľov štátov EÚ -, v ktorom Rada uvítala “zámer Komisie predložiť legislatívny návrh na zlepšenie odhaľovanie a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti a páchaniu teroristických činov “.

 

Zdá sa však, že EÚ neplánuje legislatívu len proti “terorizmu”.

V máji 2016 sa Európska komisia, Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft dohodli na “Kódexe správania v boji proti nezákonnému nenávistnému on-line obsahu” (Google+ a Instagram sa k tomuto etickému kódexu pripojili v januári 2018). Kódex správania vedie spoločnosti vlastniace sociálne médiá k tomu, aby do 24 hodín preskúmali a odstránili obsah, ktorý je považovaný za “nezákonný prejav nenávisti”.

Podľa tohto etického kódexu musia spoločnosti obdržanú žiadosť o odstránenie obsahu “posúdiť v súlade s pravidlami a všeobecnými zásadami a prípadne s vnútroštátnymi právnymi predpismi o boji proti rasizmu a xenofóbii …” Inými slovami, obrie sociálne médiá slúžia Európskej únii ako dobrovoľní cenzori.

Európska rada víta legislatívny návrh Európskej komisie na tému “Zlepšovanie odhaľovania a odstraňovania obsahu, ktorý podnecuje nenávisť”. To zjavne znie, ako by EÚ chcela vytvoriť tiež kódex správania.

 

Na neformálnom summite EÚ v Salzburgu v septembri 2018 sa členské štáty EÚ dohodli na “zintenzívnení boja proti všetkým formám počítačovej kriminality, manipuláciám a dezinformáciám”.

 

Vedúci predstavitelia členských štátov boli ďalej vyzvaní, aby “diskutovali o tom, čo očakávajú od Únie, pokiaľ ide o … zabránenie šíreniu teroristického obsahu online” a “nájdenie správnej rovnováhy medzi účinným bojom proti dezinformáciám a nezákonným kybernetickým aktivitám a ochranou základných práv ako je sloboda prejavu “.

Zároveň však Európska komisia v rámci svojho Výskumného a inovačného programu vyzýva na predloženie výskumných návrhov o tom, ako “sledovať, predchádzať a potláčať prejavy nenávisti on-line” s termínom podania návrhov teraz v októbri.

Vo výzve na predloženie návrhov Komisia uvádza, že je “odhodlaná obmedziť trend on-line prejavov nenávisti v Európe” a zdôrazňuje, že má osobitný záujem o “návrhy založené na aktivitách týkajúcich sa uplatňovania kódexu správania v boji proti on-line prejavom nenávisti”.

 

Komisia uvádza, že má osobitný záujem na financovaní …

Projektov, ktoré sa zameriavajú na “vývoj technológií a inovatívnych webových nástrojov, ktoré zabraňujú nezákonným prejavom nenávisti, bojujú proti nim a podporujú zhromažďovanie údajov”;

Štúdií analyzujúcich “šírenie rasistických a xenofóbnych prejavov nenávisti v rôznych členských štátoch, vrátane zdrojov a štruktúr skupín vytvárajúcich a šíriacich takýto obsah …”;

Projektov, ktoré vyvíjajú a šíria “on-line informácie propagujúce hodnoty EÚ, toleranciu a rešpektovanie základných práv EÚ a overovanie faktov podporujúce kritické myslenie a povedomie o presnosti informácií”, ako aj aktivity “zamerané na školenie zúčastnených o právnom rámci EÚ a členských štátov, ktorý kriminalizuje prejavy nenávisti “. 

Človek sa len pýta, ktoré členské štáty a aká “nenávistná reč” bude postihovaná a ktorá nie.

Zdá sa, že sa EÚ rozhodla – prinajmenšom čo sa týka internetu – zlikvidovať slobodu prejavu.

 

(Judith Bergman je komentátorka, právnička a politická analytička Gatestone Institute, komentár vyšiel pôvodne v anglickom originále EU: Politicizing the Internet.)