Komentár Jany TELEKI: Danko nie je sám, kto získal titul podvodom. Problém je vedomé podvádzanie

Danko sa spolieha na matematiku v parlamente, doteraz to tak vychádzalo, ale čo ak sa konečne zobudia poslanci, ktorí nadobudli svoj titul poctivou prácou.

Etický kódex študenta UMB deklaruje, že akademická komunita si je vedomá skutočnosti, že etika je dôležitá pre kvalitu štúdia, je zárukou korektného akademického správania, súčasťou univerzitnej kultúry a posilňovania dobrého mena.

Neetické konanie študenta na pôde UMB v Banskej Bystrici a v osobnom vystupovaní znevažuje vzdelávanie a spoločné akademické úsilie, znižuje úroveň získaných diplomov, vedie k morálnemu ohrozeniu štúdia a pracovísk univerzity.

UMB vo svojom etickom kódexe tiež zdôrazňuje, že je nutné aktívne vystupovať proti všetkým neetickým praktikám a zároveň definuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý narúša práva iných študentov a to práve v oblasti týkajúcej sa vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý zahŕňa prezentovanie práce niekoho iného ako svoje vlastné. Prevažná väčšina akademickej nečestnosti sa neodličuje od klamstva a krádeže. Inými slovami ak niekto uvedie alebo vsunie do vlastnej práce časti z inej práce, čo vydáva za svoju duševnú prácu, alebo prácu niekoho označí pod vlastným menom a prezentuje ju ako svoju vlastnú, dopúšťa sa krádeže a podvodu. Znamená to, že takýto počin študenta totálne zhadzuje akademickú etiku, znesväcuje akademickú pôdu, čo je v rozpore s akademickými štandardami vo svete ale aj s univerzitnými predpismi a legislatívou.

Pán Andrej Danko v rámci rigorózneho štúdia tým, že sa stal študentom UMB, nesie zodpovednosť za svoje konanie nielen na akademickej pôde, ale i na verejnosti, a to takým spôsobom, že koná reprezentatívne, neznevažuje dobé meno univerzity, či fakulty, nevyvoláva verejné pohoršenie a nespráva sa v rozpore s dobrými mravmi, ale svoju prácu stavia na princípe hodnovernosti, rešpektovania pravidiel a kredibility.

Určite, že platí prezumpcia neviny, ale nie je ničím nekalým, ak sa ventiluje tak vážna vec ako je podozrenie z podvodného získania vysokoškolského titulu. Odvolávanie sa v tejto súvislosti na situáciu na Slovensku rétorikou plnej vznešenosti, úctihodnosti a slušnosti z úst predsedu parlamentu je úplne smiešne. Ak študent prezentuje prácu iného autora za vlastnú, alebo parafrázuje myšlienky z práce inej osoby bez odkazu na pôvodný zdroj, či neoznačenie priameho citátu bez označenia zdroja je jednoducho plagiátorstvom.

Je možné sa postaviť k získaniu titulu JUDr. u pána Danka nekriticky, ak sú bez doterajšieho vyjadrenia sa k veci z jeho strany, vážne pochybnosti o jeho porušení akademickej etiky, kam patrí aj plagiátorstvo, napriek tomu, že všetky vyjadrenia pána Danka sú v tejto veci úplne scestné so zhadzovaním veci na situáciu na Slovensku. Áno aj toto je situácia na Slovensku – veď Danko nie je sám, kto získal titul, štátnicu či skúšku podvodom.

Lenže tu si je potrebné uvedomiť aj ďalšiu vec a to podvádzanie. Dodržanie akademických pravidiel počas rigorózneho štúdia garantuje fakulta, ktorá študentovi napomáha správne sa orientovať v zásadách rigorózneho štúdia, študenta sleduje ako plní program rigorózneho štúdia a na riadne odovzdanú prácu oponent vypracuje oponentský posudok, ktorý komisii ustanovenej dekanom fakulty, odporúča alebo neodporúča rigoróznu prácu. Je ťažko uveriť tomu, že oponent a komisia pre rigoróznu skúšku by nevedeli, alebo si nevšimli zásadné nedostatky v práci študenta. Na strane oponenta a komisie stojí teda otázka, či nešlo z ich strany o podvod.

Taktiež je dosť zvláštne, že by Univerzitná knižnica a rovnako aj samotná fakulta nearchivovali rigoróznu prácu študenta, keď úspešne dokončené rigorózne konania sa započítavajú do akreditácie fakulty aj univerzity. Načo teda tá fraška 8.11.2018, kedy dostala UMB súhlas Andreja Danka s uložením a sprístupnením jeho rigoróznej práce. Študentovi sa umožňuje vykonať rigorózne štúdium na danej fakulte, kde v plnej miere využíva všetky hmotné, technické náležitosti a rovnako aj vedomostný i duševný potenciál fakulty a tak výsledný produkt – rigorózna práca sa stáva majetkom danej fakulty. Takéto zásady platili dávno predtým, ako Andrej Danko vypracoval svoju rigoróznu prácu.

Predseda parlamentu Andrej Danko urobil na TA3 vyhlásenie k aktuálnej situácii. Jeho odvolávanie sa na koaličného partnera, asi tým myslel len na SMER, ťažko myslel MOST-HÍD, ktorý žiadal Danka, aby v súvislosti s jeho rigoróznou prácou vyvodil osobnú zodpovednosť. Opakované priame, či nepriame odvolávanie sa na koaličného partnera, spolu s vyjadrením o naštrbenej dôvere v koalícii, svedčí o Dankovej neistote. Jeho neistotu bolo vidieť aj z jeho výpovede o tom ako predchádzajúci deň viedol rokovanie s francúzskym a nemeckým parlamentom a toto vyjadrenie čítal z písomne pripraveného prejavu.

Danko sa spolieha na matematiku v parlamente, doteraz to tak vychádzalo, ale čo ak sa konečne zobudia poslanci, ktorí nadobudli svoj titul poctivou prácou.

Danko sa stále odvoláva na svoje najlepšie vedomie a svedomie, na v tom čase platné právne predpisy a technické možnosti. Ako to myslel to vie len Danko, podvod a plagiátorstvo pošramotilo povesť UMB a jeho sústavné zdôrazňovanie slušnosti je výsmechom celej Slovenskej akademickej komunite a všetkým slušným ľuďom. Andrej Danko nedokáže na vzniknuté podozrenia odpovedať priamo, jasne a jednoznačne. K zaujatiu stanoviska potrebuje vyjadrenie komisie a príslušného súdu. Ten kto vypracoval svoju prácu poctivo a v zásadách slušnosti nemá žiadny problém svoju prácu predložiť, zverejniť, sprístupniť a ak by to tak bolo, nebol by ani dôvod k tomu, aby práca nebola riadne knižnične archivovaná.