Komentár Mariána Fabiana: Vláda si ide za 220 000 euro opäť kúpiť 15 pracovných miest v Trebišove

Navyše v príbehu v Trebišove pomer dnes  75 existujúcich pracovných miest ku 220 000 eur žiadanej investičnej pomoci s výsledkom 15 pracovných miest rozložených do niekoľko rokov je úplne nefunkčná a zlá rovnica. Tých 15 pracovných miest bude kedykoľvek obetovaných v čase krízy, ktorá práve príde po teraz končiacom ekonomickom cykle.

Investičné stimuly podľa vládnej koalície čoraz viac pripomínajú predražené volebné nákupy verných na východnom Slovensku. Pomer vynaložených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na ten, ktorý stimul začína byť k realizovaným respektíve sľubovaným miestam poriadne predražený. Nejde o žiadne mimoriadne investície. Každá firma ak je účastníkom štandardného voľného trhu predsa vo svojich plánoch uvažuje s vlastnou expanziou. Rozširovaním kapacít a teda svojho podnikania. Schopnosť expanzie je prejavom správnosti zámerov firmy vo svojom druhu biznisu a schopnosť splácať úver potvrdením jej finančného zdravia. 

Ak do toho vstúpi neprimeraným spôsobom vláda, dotáciou na investičný hmotný majetok, krivý to celý trh. Navyše v príbehu v Trebišove pomer dnes  75 existujúcich pracovných miest ku 220 000 eur žiadanej investičnej pomoci s výsledkom 15 pracovných miest rozložených do niekoľko rokov je úplne nefunkčná a zlá rovnica. Tých 15 pracovných miest bude kedykoľvek obetovaných v čase krízy, ktorá práve príde po teraz končiacom ekonomickom cykle. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Spoločnosť Schur Flexibles Moneta s. r. o.  podala dňa 1. júna 2016 na ministerstvo hospodárstva investičný zámer s názvom „Moneta business expansion“. Investičný zámer bol naposledy doplnený a upravený 23. augusta 2018. Dňa 12. októbra 2018 prijímateľ podal žiadosť o investičnú pomoc na investičný zámer.

“Investičný zámer, realizovaný v Trebišove, spĺňa definičné znaky počiatočnej investície zameranej na rozšírenie priemyselnej výroby v existujúcom podniku. Okres Trebišov bol k 1. januáru 2016 zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona o najmenej rozvinutých okresoch.”, tvrdí ministerstvo hospodárstva v materiály, ktorý sa ocitol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

Cieľom investičného zámeru je rozšírenie priemyselnej výroby podniku žiadateľa zameraného na výrobu obalových materiálov pre cukrárenský priemysel.

V priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru žiadateľ vytvorí do konca roku 2020 15 nových pracovných miest a do konca roku 2018 žiadateľ vynaloží oprávnené náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení minimálne vo výške 684 000,- eur.

Žiadateľ požaduje investičnú pomoc vo výške 220 000,- eur, a to vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o investičnej pomoci.

Ku dňu predloženia materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie dosahuje celková intenzita požadovanej investičnej pomoci v ekvivalente hrubej hotovostnej finančnej pomoci úroveň 31,67 % GGE.

Z odborného posudku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) z 28. mája 2018, vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a investícia bude mať významný regionálny prínos v zmysle zákona o investičnej pomoci.

Na základe posúdenia investičného zámeru ministerstvom a záveru odborného posudku SIEA, ministerstvo navrhuje opatrenie na poskytnutie investičnej pomoci schváliť. 

Spoločníkmi žiadateľa sú spoločnosti Schur Flexibles Holding GesmbH, so sídlom Weilburgstrasse 16a, Baden 2500, Rakúsko, s vkladom vo výške 74 250,- eur a Schur Flexibles GmbH, so sídlom Römerstrasse 12, Kempten 874 37, Nemecká spolková republika, s vkladom vo výške 750,- eur. Základné imanie žiadateľa tak dosahuje výšku 75 000,- eur a je splatené v plnom rozsahu.

Žiadateľ patrí do skupiny Schur Flexibles Group, ktorá sa zameriava na výrobu obalových materiálov. Sídlo skupiny sa nachádza v Nemecku, pričom v rámci Európy má skupina umiestnených 23 výrobných závodov s cca 1 750 zamestnancami.

Hlavným predmetom činnosti žiadateľa je výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov. V Trebišove má žiadateľ vybudovaný podnik priemyselnej výroby zameraný na spracovanie hliníkových fólií a laminátov pre cukrárenský priemysel (výroba obalových materiálov). Ako jediný na globálnom trhu je schopný tlačiť, laminovať a povliekať extrémne tenké fólie (pod 10 mikrónov).

Vo svojej prevádzke v Trebišove žiadateľ v roku 2015 zamestnával 76 zamestnancov. Čistý obrat žiadateľa dosiahol v roku 2015 výšku 8 428 922,- eur.

A teraz jednoduché otázky:

Zdá sa vám normálne poskytovať investičnú pomoc silnej zahraničnej firme, ktorá patrí do  silnej nemeckej biznis skupiny? 

Nie je to len náhodou kupovanie si pozornosti voličov, korumpovanie firiem a vlády nakoniec len predražený politický marketing?