Komentár Petra Tomečka: Zastavme demografický úpadok Trnavy

Mesto Trnava má od roku 2001 (70 286) do roku 2018 (64 167) úbytok 6 119 obyvateľov, čo je takmer 9%.

Demografické ukazovatele predstavujú významné ukazovatele sociálno-ekonomického rozvoja mesta. Počet a štruktúra obyvateľov žijúcich v meste sú hybnou silou rozvoja mesta a svojím prístupom, schopnosťami a skúsenosťami ho napomáhajú aktivizovať alebo naopak brzdiť a nerozvíjať.

Mesto Trnava má od roku 2001 (70 286) do roku 2018 (64 167) úbytok 6 119 obyvateľov, čo je takmer 9%. Negatívne sa mení aj štruktúra obyvateľstva, významne klesá počet obyvateľov v produktívnom veku, klesá pôrodnosť, čím klesá aj počet obyvateľov v predproduktívnom veku a naopak stúpa počet obyvateľov v poproduktívnom veku.

To všetko sú ukazovatele predstavujúce negatívny ekonomický jav v spoločnosti, spomaľujúci rast sociálno-ekonomického rozvoja mesta naviac spojený s riešením otázok sociálneho zabezpečenia obyvateľov v poproduktívnom veku.

Preto je potrebné v prvom rade zastaviť negatívny demografický vývoj počtu a štruktúry obyvateľov mesta.

Dlhodobá stratégia mesta preto musí zabezpečiť:

-Pripraviť výstavbu nájomných bytov dostupných pre mladé rodiny

-Podporiť vznik nových pracovných príležitostí pre absolventov vysokých a stredných škôl na území mesta, aby po skončení štúdia mohla časť z nich zostať bývať a pracovať v Trnave

-Zabezpečiť dostatočný počet kvalitných predškolských a školských zariadení

-Zefektívniť dopravnú infraštruktúru

-Rozšíriť kultúrne, športové a rekreačné aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta

-Podporovať rozvoj dostupnej a kvalitnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti

(Autor je kandidátom na primátora Trnavy za Národnú Koalíciu.)