Komentár Slavěny Vorobelovej: Vláda ide prijať minimálne 250 imigrantov. Pripravuje o tom zmluvu s OSN

Národná koalícia preto vyzýva vládu, aby namiesto podpisu kontroverznej a protiústavnej zmluvy s OSN, nasledovala príklad Maďarska a vypovedala naše záväzky voči Globálnemu migračnému paktu OSN. 

Komentár Slavěny Vorobelovej: Vláda ide prijať minimálne 250 imigrantov. Pripravuje o tom zmluvu s OSN

Do pripomienkového medzirezortného konania sa dostal návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku. 

Podľa návrhu dohody, ktorej text je verejne dostupný sa Slovensko má zaviazať: 

  1. Vláda Slovenskej republiky prijme dvestopäťdesiat (250) utečencov a osôb pod ochranou na obdobie šiestich (6) mesiacov odo dňa ich vstupu na územie Slovenskej republiky, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto dohode.

  1. Osobám, ktoré sú transferované podľa tejto dohody sa umožní zdržiavať sa na území Slovenskej republiky v súlade právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky počas doby uvedenej v odseku 1 tohto článku 2. Za výnimočných okolností možno obdobie zdržiavania sa na území Slovenskej republiky predĺžiť rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky až pokiaľ osoby, ktoré sú predmetom tejto dohody nebudú presídlené do tretej krajiny.

  1. Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú aj na deti, ktoré sa narodia počas pobytu na území Slovenskej republiky osobám uvedeným v článku 1 odseku 3 tejto dohody počas humanitárneho transferu. Celkový počet dočasne prijatých utečencov a osôb pod ochranou môže byť počas platnosti tejto dohody po odchode niektorých prijatých osôb do tretej krajiny doplnený o ďalšie osoby, nepresiahne však dvestopäťdesiat (250) osôb v akomkoľvek čase ich dočasného umiestnenia na území Slovenskej republiky.

  1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe konzultácií s UNHCR preskúma menný zoznam utečencov a osôb pod ochranou, predložený UNHCR pre humanitárny transfer a do štrnástich (14) dní od jeho prijatia oznámi UNHCR schválenie alebo zamietnutie humanitárneho transferu podľa tejto dohody. Dôvody pre takéto schválenie alebo zamietnutie sa nemusia uvádzať. Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená, o čom príslušný orgán Slovenskej republiky primeraným spôsobom informuje UNHCR.

  1. Zodpovedný orgán Slovenskej republiky udelí utečencom a osobám pod ochranou pred vstupom na územie Slovenskej republiky bezplatne národné vízum v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Národné vízum sa udelí do cestovného dokladu, pričom jeho platnosť sa musí skončiť najneskôr v deň skončenia platnosti príslušného cestovného dokladu.

  1. Vláda Slovenskej republiky v súlade so svojím záväzkom ochrany utečencov a osôb pod ochranou, ako aj v záujme zdieľania bremena, poskytne ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby utečencom a osobám pod ochranou v azylovom zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Humennom (ďalej len „azylové zariadenie“) v rovnakom rozsahu ako žiadateľom o udelenie azylu v súlade s právnymi predpismi platnými a území Slovenskej republiky.

  1. Výdavky vyplývajúce z plnenia záväzku podľa odseku 6 v súvislosti s utečencami a osobami pod ochranou hradí vláda Slovenskej republiky.

  1. Vláda Slovenskej republiky uľahčí odchod utečencov a osôb pod ochranou na ďalšie presídlenie do tretej krajiny.

  1. Vláda Slovenskej republiky poskytne v azylovom zariadení primerané kancelárske priestory pre zmluvné strany a ich partnerov.

 

Národná koalícia takúto dohodu odmieta a vyzýva vládu SR, aby ju nepodpísala.

Z dohody totiž vyplýva aj zlučovanie rodín. V takomto prípade konečný počet “riadene importovaných imigrantov” môže presiahnuť aj tisíc osôb. Navyše Slovensko sa vzdáva výberu osôb a prenecháva túto voľbu na komisariát OSN pre utečencov. 

Považujeme to za neoprávnené odovzdávanie suverenity nadnárodnej inštitúcii v rozpore s platnou a prijatou deklaráciou zvrchovanosti v kultúrnych a etických otázkach, kde by o takomto kroku mali rozhodovať poslanci NR SR alebo – ešte lepšie občania v referende. 

 

Harabin má pravdu v súvislosti s Marakešskou deklaráciou

Národná koalícia v tejto súvislosti pripomína slová občianskeho kandidáta Štefana Harabina, ktorý už vopred upozorňoval na skryté kroky slovenskej vlády v súvislosti s Marakéšskou deklaráciou a plánom tzv. Rabatského procesu, ktorého hlavným cieľom je zmeniť neorganizovanú masovú migráciu Afričanov do Európy na legalizovanú a ešte masovejšiu.

Sudca Štefan Harabin vymenoval aj právne normy, ktoré slovenskí proimigrační politici a žiaľ aj ústavní činitelia porušujú. Uzavretie zmluvy tak, ako sa ocitla v pripomienkovom konaní je porušením Harabinovych bodov: 

1) Porušenie ústavy a ústavnej rovnosti ľudí v prípade, že budú migranti dostávať podporu v takej výške a za takých okolností, ako je to plánované – čiže bez splnenia akýchkoľvek podmienok. Na rozdiel od nich totiž naši občania, žiadajúci sociálnu podporu, určité podmienky plniť musia

2) Porušenie zákona o azyle, ktorý upravuje vstup migrantov na Slovensko, a formu ich prípadnej ochrany

3) Porušenie zákazu diskriminácie voči občanom Slovenskej republiky

4) Porušenie ústavy a zákonov o ochrane kultúrneho dedičstva

5) Porušenie právomoci verejného činiteľa činiteľmi, ktorí to podpísali

6) Ide tiež aj o porušenie existujúcich dohôd o regulácii migrácie (tzv. Dublin 3)

 

Výzva Národnej koalície

Národná koalícia, preto vyzýva vládu, aby namiesto podpisu kontroverznej a protiústavnej zmluvy s OSN, nasledovala príklad Maďarska a vypovedala naše záväzky voči globálnemu migračnému paktu OSN.