Marian Fabian: Poznáme návrh nariadenia EÚ o jednotnom trhu a zlúčení viacerých programov

Navrhovanými prostriedkami vykonávania Programu sú verejné obstarávanie, granty a poskytovanie finančných prostriedkov formou finančných nástrojov. Navrhovaný rozpočet Programu pre jednotný trh je 4,089 mld. EUR. Okrem tohto budú k cieľu Programu prispievať aj prostriedky vo výške 2 mld. EUR v rámci fondu InvestEU, ktorý sa bude špecializovať na pomoc malým a stredným podnikom.

V pripomienkovom konaní je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov.

“Program pre jednotný trh má pomôcť pri dosahovaní cieľov politického oznámenia o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021-2027 (VFR) prostredníctvom posilnenia riadenia vnútorného trhu, podpory konkurencieschopnosti priemyslu, najmä MSP, podpory zdravia ľudí, zvierat a rastlín v potravinovom reťazci a vytvorenia rámca pre financovanie európskej štatistiky.”, píše v záhlaví materiálu, ktorý mení na roky 2021- 2027 pravidlá poskytovaných finančných nástrojov.

Návrh Programu zastrešuje aktivity, ktoré boli financované v rámci piatich predchádzajúcich programov v oblasti konkurencieschopnosti podnikov, ochrany spotrebiteľa, zákazníkov a koncových užívateľov vo finančných službách, tvorby politiky v oblasti finančných služieb a v súvislosti s potravinovým reťazcom. Návrh Programu pripája aj nové iniciatívy so zameraním na zlepšenie fungovania vnútorného trhu. Cieľom je zefektívnenie riadenia finančných prostriedkov a vytvorenie synergii a prienikov s inými programami.

Navrhovanými prostriedkami vykonávania Programu sú verejné obstarávanie, granty a poskytovanie finančných prostriedkov formou finančných nástrojov. Navrhovaný rozpočet Programu pre jednotný trh je 4,089 mld. EUR. Okrem tohto budú k cieľu Programu prispievať aj prostriedky vo výške 2 mld. EUR v rámci fondu InvestEU, ktorý sa bude špecializovať na pomoc malým a stredným podnikom.

Špecifické ciele Programu zahŕňajú dosahovanie lepšieho fungovania vnútorného trhu, odstraňovanie prekážok, zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä MSP, posilnenie normalizácie, podporu záujmov spotrebiteľov, prispievanie k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v celom potravinovom reťazci a vytvorenie všeobecného rámca pre rozvoj, tvorbu a šírenie kvalitných európskych štatistík.

Program by mal preto združiť niektoré aktivity s cieľom zabrániť duplicite a fragmentácii a výsledkom by mal byť efektívnejší a spravodlivejší vnútorný trh so zjednodušeným a flexibilným rámcom financovania. Program by mal byť zároveň v synergii s programami Fiscalis, Colníctvo, Digitálna Európa a s Európskym sociálnym fondom.

Návrh nariadenia zriaďuje Program v rámci nového viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 až 2027. Program sa bude vykonávať prostredníctvom verejného obstarávania, grantov, ako aj poskytovania finančných prostriedkov formou finančných nástrojov. Základné podmienky čerpania vychádzajú z nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Program zastrešuje ciele, ktoré v predchádzajúcom programovom období boli financované samostatne. Ciele programu sú formulované širšie vzhľadom na záber celého Programu. Všeobecným cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, konkurencieschopnosť MSP a skvalitniť európsku štatistiku, ako aj posilniť spoluprácu medzi orgánmi členských štátov, Komisiou a decentralizovanými agentúrami. Špecifické ciele sú: dosiahnutie lepšieho fungovania vnútorného trhu vrátane procesov normalizácie; zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov, najmä MSP; posilnenie normalizácie; odstraňovanie prekážok, podpora záujmov spotrebiteľov; prispievanie k vysokej úrovni zdravia ľudí, zvierat a rastlín v celom potravinovom reťazci a tvorba a vytváranie – oznamovanie kvalitnej štatistiky o Európe.

Zlúčením do jedného Programu sa zníži počet odlišných pravidiel pre financovanie, a zvýši efektívnosť riadenia finančných prostriedkov. Výpočet oprávnených subjektov je formulovaný širšie vzhľadom na záber programu, čo možno považovať za pozitívne. V prípade poskytnutia grantov bez výzvy, návrh menuje konkrétne oprávnené subjekty, čo môže byť v istom momente zväzujúce, najmä v prípade vzniku ďalšieho relevantného subjektu. Výhodou bude, že Program počíta aj s možnosťou spolupráce s príslušnými orgánmi – subjektmi tretích krajín. Niektoré prvky, ako možnosť financovania zberu údajov jednorazovými platbami neboli premietnuté do súčasného návrhu.

Rozpočet Programu je 4,089 mld. EUR. Tento objem finančných prostriedkov sa ďalej v rámci dosahovania špecifických cieľov rozdeľuje na podpoložky nasledovne:

Oficiálna vládna slovenská pozícia k predkladanému návrhu

  • SR podporuje návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a  európsku štatistiku.

  • Samotný Program je určený členským štátom EÚ aj tretím krajinám. Výpočet oprávnených subjektov je dostatočne široký, čo hodnotíme kladne. Participáciou rôznorodých subjektov na programe možno predísť izolácii EÚ ako celku.

  • Bezpečnosť výrobkov považuje SR za kľúčovú. Podporujeme úvodné ustanovenie č. 38 – pokiaľ ide o podporu orgánov príslušných na monitorovanie bezpečnosti výrobkov. SR by uvítala jeho uplatnenie v texte nariadenia. Dôležitá je aj podpora kvalitného personálneho zabezpečenia príslušných orgánov.

  • SR víta, že Program momentálne zohľadňuje neexistenciu hranice spotrebiteľských trhov pre on-line obchodné a cestovné služby, v dôsledku čoho počíta s možnosťou spolupráce s príslušnými orgánmi tretích krajín, ktoré z pohľadu EÚ sú jej kľúčovými obchodnými partnermi.

  • SR podporuje fungovanie siete európskych spotrebiteľských centier a podporuje úmysel pokračovať v prevádzke tejto siete, víta snahu možného budúceho rozvíjania dohôd o reciprocite s podobnými subjektmi v tretích krajinách.

  • V článku 10, ktorý pojednáva o možnosti udelenia grantu bez výzvy na predkladanie konkrétnych návrhov, by SR uvítala dostatočne širokú formuláciu textu, aktuálne znenie článku nepočíta s inými subjektmi, než sú v ňom uvedené. Preto bude SR požadovať vypustenie konkrétnych subjektov, ako z čl. 10, tak i z úvodných ustanovení. Ide predovšetkým o úvodné ustanovenie č. 37 – odkazy na konkrétne organizácie sú v tomto druhu dokumentu neštandardné.

  • SR považuje za vhodné preskúmať možnosti zachovania tých prvkov súčasného Európskeho štatistického programu, ktoré neboli premietnuté do súčasného návrhu, ako napríklad možnosť financovania zberu údajov jednorazovými platbami.

Medzirezortné pripomienkové konanie končí 12.11. 2018.

(Autor je expert Národnej Koalície na regionálny rozvoj a európske investičné programy)