NÁRODNÁ KOALÍCIA: Smer, SNS a Most idú tajne privatizovať Letisko M. R. Štefánika

Letisko M.R. Štefánika v Bratislave je hlavným letiskom v Slovenskej republike. V roku 2017 BTS vybavilo 1,9 mil. cestujúcich a 26,2 tis. ton leteckého nákladu, čo predstavuje nárast počtu cestujúcich o 10,5% a nárast prepravy nákladu o 14,6% oproti roku 2016.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 189 zo dňa 16.3.2011 stanovuje úlohu Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky zabezpečiť rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) formou udelenia koncesie strategickému partnerovi na základe medzinárodného tendra.

V roku 2013 vybralo MDV SR na základe verejného obstarávania poradcu pre Projekt, spoločnosť Deloitte Advisory s.r.o. a Sullivan & Worcester LLP  a dňa 27.6.2013 uzatvorilo zmluvu o poskytovaní poradenských služieb. Následne bola poradcami vypracovaná a v roku 2014 odovzdaná Koncesná stratégia Projektu.

Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od roku 2014 bolo nevyhnutné doplniť predmetnú Koncesnú stratégiu Projektu o aktuálne zmeny v legislatíve, v metodických pokynoch Ministerstva Financií Slovenskej republiky, ako aj o aktuálne informácie prevádzkového a finančného postavenia BTS.

“Vládnym cieľom je zadefinovať najlepšiu štruktúru a podmienky pri zapojení strategického partnera, ktorý zabezpečí dlhodobý a udržateľný rozvoj BTS. Sekundárnym cieľom je zabezpečenie nevyhnutných investícií do infraštruktúry BTS a aktívne riešenie súčasného úverového zaťaženia. Ministerstvo dopravy má len obmedzené možnosti ako dosiahnuť tieto ciele, vzhľadom na to, že finančná výkonnosť BTS nepostačuje na to, aby v krátkodobom horizonte vygenerovala dostatok finančných zdrojov na kapitálové investície a zároveň splácanie istiny existujúcich úverov.”, uvádza sa v materiály, ktorý sa ocitol dnes v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Po technickej stránke je BTS plne funkčné letisko s existujúcou infraštruktúrou a preto predmetom Projektu nie je okamžité vybudovanie novej infraštruktúry. Na druhej strane sa bude od súkromného investora vyžadovať zabezpečenie obnovy súčasnej infraštruktúry resp. dobudovanie ďalšej infraštruktúry v prípade nárastu dopytu po službách BTS.

Za právo prevádzkovať infraštruktúru BTS by mal koncesionár platiť zadávateľovi poplatok, ktorý by mal zabezpečovať čo najväčší presun komerčných rizík na koncesionára a motivovať koncesionára rozvíjať BTS.

Národná Koalícia s počudovaním vníma predložený materiál o verejno-súkromnom partnerstve vzhľadom na dlhodobé vyjadrenia Smeru o neprivatizácii bratislavského alebo košického letiska v minulosti.

“Materiál tak ako je predložený považujem za vrchol cynizmu a pokrytectva vládnej koalície”, tvrdí Peter Sokol prvý podpredseda Národnej Koalície.

“Existujú aj iné varianty ako pomôcť Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave”, pokračuje Peter Sokol z Národnej koalície “Naša odborná pracovná skupina na regionálny rozvoj uprednostňuje transformáciu letiska v dvoch krokoch. Prvý je vytvorenie akciovej spoločnosti miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja, druhým vytvorenie verejno-občianskeho investičného partnerstva”, tvrdí Sokol.

“To čo mi príde smiešne a pokrytecké sú reči Smeru o tom, ako kedysi letisko nechcel privatizovať a bliakal preto na Dzurindu. To čo dnes Smer, SNS a MOST navrhujú je posledná šanca pre ich oligarchov dostať sa k lukratívnemu biznisu.”, dodáva Sokol z Národnej Koalície.

Podrobnejšie vysvetlenie podáva Marián Fabian odborník Národnej koalície na regionálny rozvoj, tiež známy zo zápasu o záchranu letiska Piešťany.

“Koncept verejno-občianskeho investičného partnerstva, ponúka mobilizáciu domácich kapitálových zdrojov do ktorých sa môžu zapojiť občania Slovenska. Je to férový a transparentný prístup. Organizátorom predaja akcií Bratislavského letiska by bol Národný investičný holding, ktorý doposiaľ ako inštitút na mobilizáciu investičných zdrojov poriadne nevyužívame.”

“Nie je náhoda, že sa Národná koalícia v posledných týždňoch pustila do odborných stanovísk k medzirezortným pripomienkovým konaniam. Aj keď všetci žijú kampaňou do komunálnych volieb, my budujeme aj programové pracovné skupiny a regionálny rozvoj, kde letiská budú  jedným z programových pilierov strany”, uzatvára Peter Sokol – prvý podpredseda Národnej Koalície.