NÁRODNÁ KOALÍCIA: Vládna koncepcia výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 je málo ambiciózna

NÁRODNÁ KOALÍCIA rovnako požaduje, aby sa slovenský armádny a teda vojenský výskum stal jednou z priorít návrhu štátny programov na roky 2019 – 2023.

“Výskum a vývoj patria k základným predpokladom konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Zároveň sú podmienkou dlhodobého rastu životnej úrovne na Slovensku”, píše sa v materiáli, ktorý sa dostal do pripomienkového konania a ktorý hovorí o “Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028″.

Štátne programy výskumu a vývoja riešia kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti. Špecifikujú oblasti vedy a techniky, v ktorých sa má sústrediť, prípadne zintenzívniť výskum a vývoj so zámerom dosiahnuť zvýšenie ekonomickej a spoločenskej prospešnosti a prispieť k dosiahnutiu ich vysokej úrovne a medzinárodného uznania.

Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028 sa predkladá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR v súlade s Plánom práce vlády na rok 2018 v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Cieľom realizácie štátnych programov výskumu a vývoja je formou cielených riešení projektov výskumu a vývoja podporených zo štátneho rozpočtu dosiahnuť rozvoj kľúčových oblastí ekonomiky s priamou nadväznosťou na uplatnenie výsledkov a výstupov výskumu a vývoja v praxi, podpora zvyšovania konkurencie schopnosti hospodárstva SR a podpora rozvoja spoločnosti.

Obsahová náplň štátnych programov výskumu a vývoja pritom vychádza z priorít výskumu a vývoja, technologických priorít a spoločenských priorít definovaných v dokumente „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky RIS3 SK.“

Cieľom je ďalej podporiť rozvoj tradičných a tiež perspektívnych oblastí špecializácie a rozvojové tendencie hospodárstva SR, ktoré zároveň disponujú primeraným intelektuálnym kapitálom (ľudské zdroje, technická infraštruktúra).

Riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci ŠPVaV zároveň vytvorí podmienky pre širšie zapojenie sa špičkových výskumných kolektívov zo Slovenska do riešenia projektov výskumu a vývoja v rámci EÚ.

Celkovo je navrhnutých päť štátnych programov s nasledovným návrhom zamerania:

Výrobky s vyššou pridanou hodnotou na báze efektívneho zhodnotenia domácich surovín a odpadov.

Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia.

Energetická bezpečnosť SR s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť, energetickú efektívnosť a životné prostredie.

Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť.

Spoločenskovedný, humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti.

NÁRODNÁ KOALÍCIA vyčíta návrhu úzkoprsosť v zameraní programov. Tú vidíme najmä duplicite dvoch prvých bodov,  na ktoré sa štátny program zameriava. Oba body možno považovať za tzv. “zelené”.

Rovnako v oblasti energetiky sme opäť svedkami len všeobecných proklamácii, vystrihnutých z európskych príručiek.

NÁRODNÁ KOALÍCIA by privítala konkrétnejšie programy na výskum a vývoj vo vodnom hospodárstve s dôrazom na malé vodné elektrárne, ktoré sú jedinou perspektívou pre Slovensko.

NÁRODNÁ KOALÍCIA rovnako požaduje, aby sa slovenský armádny a teda vojenský výskum stal jednou z priorít návrhu štátny programov na roky 2019 – 2023.

V tejto podobe ako je dnes materiál predložený do pripomienkového konania ho NÁRODNÁ KOALÍCIA považuje za málo ambiciózny a v rozpore so slovenskými špecifikami a potrebami.