ROZHOVOR: Nechcem, aby z Humenného po smeráckej primátorke Vaľovej ostalo len mesto duchov, tvrdí Slavěna Vorobelová

Ako najväčšie negatívum vnímam vyľudňovanie v Humennom, málo pracovných príležitosti, nízke mzdy, nedostatok nájomných bytov za dostupné nájomné, vysokú cenu za teplo, ale aj strach a obavy obyvateľov za poukázanie na problémy či opačný názor ako majú predstavitelia mesta, tvrdí Slavěna Vorobelová predsedníčka Národnej Koalície, ktorá kandiduje na primátorku Humenného.

1. Aké je podľa Vás najväčšie negatívum mesta Humenné? Ako by ste ho chceli riešiť?

Ako najväčšie negatívum vnímam jeho vyľudňovanie, málo pracovných príležitosti, nízke mzdy, nedostatok nájomných bytov za dostupné nájomné, vysokú cenu za teplo, ale aj strach a obavy obyvateľov za poukázanie na problémy či opačný názor ako majú predstavitelia mesta. 

Riešením je skvalitnenie služieb zo strany mesta, podpora mikro a malých podnikateľov, oživenie turizmu a cestovného ruchu, vytvorenie podmienok pre príchod investorov, vyriešenie dlhoročného sporu medzi mestom a dodávateľom tepla. Nesledovanie len vlastných biznis záujmov, ale predovšetkým záujmov Humenčanov. Základom každého úspechu je predovšetkým otvorená komunikácia a dialóg s občanmi, hľadanie riešení a konsenzu v každej oblasti.

2. Čo by ste za prvých 100 dní vo funkcii chceli dosiahnuť?

Dôležité bude zistiť v akom stave sa nachádza mesto skutočne a následne sa prijmú adekvátne opatrenia. Finančné toky musia byť predovšetkým transparentné, keďže mesto sa posunulo na nelichotivé priečky. Určite bude dôležité rokovať o tom, aby čo najskôr Humenčania platili menej za dodávky tepla, aby sa v rámci verejných obstarávaní sprehľadnili procesy, čím predpokladám dôjde k značnej úspore finančných prostriedkov, ktoré sa budú môcť použiť na oživenie športu v meste, na podporu mladých rodín či našich seniorov. Napríklad aj mestské peniaze vynaložené na príspevky na obedy pre seniorov je možné čerpať z fondov EÚ a tým pádom, tie usporené je možné použiť na príspevok na nedeľný obed, prípadne večere alebo prehodnotiť a rozšíriť okruh prijímateľov o ďalšie sociálne slabšie skupiny.

3. Čo je pre Vás z pohľadu najbližších štyroch rokov “top” investičnou  prioritou, ktorú by ste v meste chceli rozbehnúť?

Ak by to záležalo výsostne len odo mňa, tak by to bola modernizácia mestského kultúrneho strediska a oživenie amfiteátra, aby sa tento kultúrny stánok stal miestom oddychu, zábavy, stretnutí s priateľmi, priestorom pre rôzne dobročinné a charitatívne účely, vzdelávacie podujatia, workshopy, kde si ľudia budú môcť navzájom pomáhať a vymieňať zážitky, poznatky či skúsenosti. Ale nechcem hovoriť o sebe, podstatné bude, akých zástupcov, teda poslancov si Humenčania zvolia do mestského zastupiteľstva, ale verím, že riešenia a cesty na uspokojenie potrieb a priorít občanov sa určite nájdu. V súvislosti so životným prostredím si myslím, že je dôležité investovať aj do podzemných kontajnerov na separovaný odpad, či vybudovanie nájomných bytov pre mladé rodiny, budovanie parkovacích domov, rekonštrukcie mestských budov, atď. 

4. Ako by ste zlepšili otázku parkovania v meste?

V prvom rade je dôležitá koncepcia parkovania a nie ad-hoc riešenia a neregulované budovanie parkovacích miest. Určite v meste chýbajú parkovacie domy, ktoré je nutné strategicky naplánovať, ale rovnaký názor musia prejaviť aj tí, ktorých sa to bude týkať. 

Parkovací systém by mal zvýhodňovať krátkodobé parkovanie pre Humenčanov v centre mesta, dobudovanie záchytných parkovísk v peši dostupných lokalitách, avšak nie na úkor mestskej zelene a oddychových zón, dostupné parkovacie domy ako riešenie pre bezpečné odstavenie automobilu, dobudovanie a efektívna úprava značenia aktuálnych parkovacích miest na sídliskách, zamedzenie parkovaniu áut na mestskej zeleni poskytnutím relevantnej náhrady v dostupnej vzdialenosti, prípadne osadenie zatrávňovacích tvárnic.

5. Akým spôsobom sa chcete zamerať na riešenie problematiky neprispôsobivých obyvateľov v meste? (prípadne: zvýšiť transparentnosť radnice a spolupracovať s občanmi, či aktivistami?)

Nie je vhodné spoliehať sa len na projekty vlády ako je tomu teraz, je potrebné riešiť túto problematiku koncepčne  a pracovať s touto komunitou celé volebné obdobie. Riešením je v prvom rade vzdelávanie týchto ľudí a to od útleho detstva, teda dôležité bude začleňovať deti do kolektívu a nie segregovať ich tým, že mesto im zriadi škôlku a školu v osade. Možno to bude nepopulárne opatrenie, ale to, čo sa deje dnes má totižto svoje negatívne následky a je len časovanou bombou, ktorá môže vybuchnúť kedykoľvek neskôr. Samozrejme vítaná je pomoc aj aktivistov, združení, spolkov, ktoré sa dlhodobo touto témou zaoberajú. Príkladom aj pre mesto Humenné môže byť napríklad obec Spišský Hrhov, záleží len na prístupe primátora/starostu. 

6. Ako by ste chceli pritiahnuť do mesta viac pracovných príležitostí?

Mojou prioritou bude oživenie cestovného ruchu a turizmu, či služieb, podpora mikro a malých podnikateľov a hlavne nadviazanie spolupráce s inštitúciami, ktoré v tomto vedia najlepšie pomôcť. Dôležitú rolu určite zohráva aj marketing mesta. To môže neskôr upriamiť pozornosť aj väčších investorov. Je potrebné vnímať, že malé a stredné podniky sú pilierom slovenského hospodárstva a tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov, poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty. Určite je v tomto dôležité aj školstvo a spolupráca s VÚC, pretože je potrebné zanalyzovať aj študijné odbory a požiadavky trhu práce v našom regióne, aby naše školy produkovali žiakov, ktorí si nájdu uplatnenie a bude po nich dopyt zo strany zamestnávateľov.  

7. Ako plánujete zlepšiť dopravnú infraštruktúru mesta?

Riešenia je nutné hľadať a konzultovať s kompetentnými či už je to Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR alebo VÚC a ich príslušnými organizáciami. Dôležité bude spojiť sa aj s okolitými obcami a mestami a vyvíjať tlak na kompetentných, aby sa urýchlila výstavba či oprava kritických úsekov, prípadne sa efektívnejšie nastavilo vlakové či autobusové spojenie.

8. Pomenujte tri najpálčivejšie oblasti v meste, ktoré si podľa Vášho názoru vyžadujú nutný zásah kompetentných. Akou formou by ste v prípade zvolenia chceli presadiť ich riešenie?

Určite je to cena tepla, nové parkovacie miesta, detské ihriská. Dôležitým krokom bude presvedčiť mestské zastupiteľstvo, aby poslanci hlasovali za predkladané návrhy. 

9. Koľko svetových jazykov ovládate? Budete ako primátor mesta potrebovať pri návšteve zo zahraničia služby tlmočníka?

Ovládam anglicky, taliansky, nemecky, dorozumiem sa rusky, poľsky a samozrejme rusínsky. Predpokladám, že nebudem potrebovať služby tlmočníka, jedine pri návšteve z Maďarska, či iných štátov, ak teda nepostačí angličtina.