VIDEOBLOG Slavěny Vorobelovej ku komunálnym voľbám: Naši kandidáti za Vaše záujmy

V komunálnych voľbách si v jednotlivých slovenských obciach a mestách volíme starostov, primátorov a obecných a mestských poslancov. Veľa Slovákov však voliť nechodí. Majú pocit, že tieto voľby na obecnej a mestskej úrovni nie sú tak dôležité ako tie parlamentné. V mnohých ohľadoch sú však komunálne voľby pre občana určite dôležitejšie.

V komunálnych voľbách si v jednotlivých slovenských obciach a mestách volíme starostov, primátorov a obecných a mestských poslancov. Veľa Slovákov však voliť nechodí. Majú pocit, že tieto voľby na obecnej a mestskej úrovni nie sú tak dôležité ako tie parlamentné. V mnohých ohľadoch sú však komunálne voľby pre občana určite dôležitejšie. Ich výsledky sa občanov priamo týkajú.

  1. Pretože máte na to právo. Možnosť voliť nebola kedysi samozrejmosťou pre každého človeka. Teraz to právo máte a môžete rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať dianie vo vašej obci, či meste. Prečo toto svoje právo nevyužiť? Ak sa rozhodnete, že voliť nepôjdete, nemali by ste sa neskôr sťažovať na to, akí poslanci a starosta, respektíve primátor, rozhodujú vo vašej obci alebo meste.

  2. Pretože môžete ovplyvniť dianie vo svojom okolí. V komunálnych voľbách sa rozhoduje o veciach, ktoré sa vás bezprostredne týkajú. Môžete teda podporiť kandidátov, ktorí sa zasadzujú o zmeny vo vašej obci alebo meste, ktoré považujete za dôležité aj vy. Obec zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, nakladanie s komunálnym odpadom, zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd, verejnoprospešné služby a miestnu verejnú dopravu, ďalej zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností. Obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

  3. Pretože rozhodujete aj o svojich peniazoch. Obecné a mestské zastupiteľstvá schvaľujú rozpočet obce, kontrolujú jeho čerpanie a rozhodujú napríklad aj o zavedení, respektíve zrušení miestnej dane, či rôznych poplatkov. A to už je motivácia, prečo v komunálnych voľbách podporiť tých správnych kandidátov.

  4. Pretože rozhodujete, ako sa bude nakladať s majetkom obce. Aj o tomto totiž komunálni poslanci rozhodujú v hlasovaní. Určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a kontrolujú toto nakladanie.

  5. Pretože nie ste ľahostajní k svojmu okoliu. Ak vám na vašej obci alebo meste záleží, určite voliť pôjdete. Dávate tak najavo, že hlas občanov naozaj môže rozhodnúť. Že politici nemôžu robiť čo chcú a mali by byť braní na zodpovednosť za to, ako nakladajú s majetkom obcí a miest.

Samozrejme, kompetencií obecných a mestských poslancov, ďalej starostov a primátorov, je omnoho viac. Ich kompletný zoznam nájdete v Zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.